Regulamin placu zabaw

REGULAMIN PLACU ZABAW

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 WE FRYSZTAKU


  1. Właścicielem placu zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest przedszkole.
  2. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci od 3 do 7 lat.
  3. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela lub rodziców (opiekunów), ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
  4. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zastosowaniu się do zaleceń nauczyciela.
  5. Każda grupa przedszkolna zobowiązana jest do zabaw na wyznaczonym, ustalonym wcześniej terenie zabaw dla danej grupy.
  6. Gra w piłkę może odbywać się na wyznaczonej, tylnej części terenu placu zabaw.
  7. Na terenie placu zabaw zakazuje się:

-niszczenia urządzeń zabawowych

-zaśmiecania terenu

-niszczenia zieleni

-wprowadzania zwierząt.

8.  Korzystanie z placu zabaw i urządzeń przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

9.  Plac podlega okresowo konserwacji.

10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać dyrektorowi placówki.

11.  Dyrektor przedszkola nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw bez jego zgody i poza godzinami otwarcia przedszkola.

Strona główna O nas Grupy Galeria Kącik dla rodziców Kontakt