Ramowy rozkład dnia

ROK SZKOLNY 2023/2024

NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

OD  6.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Stwarzanie okazji do indywidualnych rozmów z dziećmi, konsultacje indywidualne z rodzicami. Swobodne zabawy dzieci według ich chęci i zainteresowań. Zabawy integrujące, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze organizowane w małych grupach. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy ruchowe oraz  ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.10 ŚNIADANIE (w odstępach czasowych i godzinach zaplanowanych dla danego oddziału)

Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole i samodzielnego spożywania posiłków. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

8.45 – 12.00 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych z całą grupą, będących realizacją poszczególnych treści z obowiązującej podstawy programowej oraz programu wychowania przedszkolnego – zabawy i zajęcia z obszarów edukacji: przyrodniczej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, konstrukcyjnej, zdrowotnej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania; spotkania teatralne. Ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe organizowane w sali przedszkolnej, ogrodzie przedszkolnym lub boisku szkolnym; ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. Zabawy swobodne organizowane na placu przedszkolnym – bezpieczne korzystanie z urządzeń ogrodowych; spacery, wycieczki, zajęcia przyrodnicze w terenie, prowadzenie obserwacji przyrodniczych itp.

Realizacja zajęć dodatkowych- religia, język angielski i rytmika.

10.00 – 10.30 DRUGIE ŚNIADANIE

Spożywanie owoców i ich przetworów. Uświadomienie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.30 – 12.30   OBIAD (w odstępach czasowych i godzinach zaplanowanych dla danego oddziału)

Nabywanie umiejętności kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków oraz prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych po zakończeniu posiłku – mycie zębów.

11.50 – 14.00 –  zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym i uspokajającym, słuchanie czytanych bajek, baśni i legend, muzyki relaksacyjnej. Zabawy dowolne według chęci i zainteresowań dzieci. Indywidualna praca z dziećmi. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, praca kompensacyjno – wyrównawcza. Zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnianie dzieciom różnych form relaksu. Czynności higieniczne i samoobsługowe przed podwieczorkiem.

13.45 – 14.15 PODWIECZOREK (w odstępach czasowych i godzinach zaplanowanych dla danego oddziału)

Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14.00 – 16.30 – dowolne zabawy i zajęcia w sali lub na świeżym powietrzu. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Strona główna O nas Grupy Galeria Kącik dla rodziców Kontakt