„Mały miś w świecie wielkiej literatury”21.06.2024 23:18

W roku szkolnym 2023/2024 przedszkolaki z grupy BIEDRONKI uczestniczyły w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, którego autorką  jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1  w Kolbuszowej. Projekt był zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz  kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, świetlicami szkolnymi, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą, przede wszystkim na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadamianie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzanie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) propagowanie praw dziecka;

g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania czytanego tekstu;

h) rozwijanie u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności;

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

k) włączanie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

l) promowanie placówki oświatowej;

ł) rozwijanie współpracy między nauczycielami;

m) kształcenie na odległość.

Nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury – zrealizowaliśmy 5 modułów:

Moduł I – Czytamy razem z Małym Misiem – dzieci wraz z nauczycielem wybrały grupową maskotkę – misia, który odbył czytelniczą podróż po ich domach. Po zapoznaniu się z daną lekturą, wypełniały kartę z dzienniczka Małego Misia.

Moduł II – Misiowa wyspa talentów – w trakcie realizacji modułu dzieci poszukiwały z Małym Misiem swoich mocnych stron oraz wzmacniały poczucie własnej wartości. Dowiedziały się, że każdy ma swój talent, swoją predyspozycję. Dzięki opowiadaniom odbyły podróż po sali zamienionej w Wyspę Talentów, gdzie wykonywały zadania dostosowane do ich wieku i możliwości. Talenty zostały przedstawione jako skarby, które należy odkryć i rozwijać.

Moduł III – Logorytmiczne misiowanki – w ramach modułu zostały przeprowadzone zajęcia logorytmiczne, a ich przebieg został oparty na podstawie opowiadania.

Moduł V – Mały Miś uczy wrażliwości – w ramach modułu zaproponowano dzieciom zabawy uwrażliwiające je na problemy osób niepełnosprawnych, kształtujące postawy tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowości służenia pomocą. Dzieci uczestniczyły w  Światowym Dniu Świadomości Autyzmu, co przyczyniło się do kształtowania u nich  właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Moduł VI – Europejczyk – dzieci zostały zapoznane z bajkami i baśniami z różnych zakątków Europy. Wspólnie z Małym Misiem napisały własną bajkę związaną tematycznie z miejscem ich zamieszkania. Tworzenie bajki poprzedziła wycieczka po najbliższej okolicy w poszukiwaniu literackich inspiracji.

Udział w projekcie wzbudził wśród dzieci wiele radości i dobrej zabawy.

Obejrzyj galerię zdjęć 🙂 

Strona główna O nas Grupy Galeria Kącik dla rodziców Kontakt