Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

DRODZY RODZICE!

Dzieci chore, z gorączką nie będą przyjmowane do przedszkola. Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci przeziębionych. Katar to także choroba i mogą się nim zarazić inne dzieci. Jeśli dziecko źle poczuje się w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast powiadomimy o tym Państwa – dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów były stale aktualne. Prosimy o zgłaszanie nam wszystkich przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne.

PONADTO:

Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola w ustalonych godzinach i czas ten powinien być przestrzegany. Dzieci z przedszkola odbierane są przez rodziców lub wyłącznie przez osoby dorosłe wskazane w oświadczeniu rodziców.

Każdego dnia możecie Państwo porozmawiać z nami na temat swojego dziecka i my także skontaktujemy się z Wami, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziecko powinno być ubrane w wygodne ubranko, dostosowane do aktualnej pory roku. Dobrze, żeby w szatni było dodatkowe ubranie w razie zabrudzenia/zmoczenia. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu (1 miesiąc) prosimy o usprawiedliwienie.

Niedostosowanie się do powyższych ustaleń spowoduje skreślenie z listy przedszkolaka.


Procedura przyprowadzania  i odbierania dzieci

z Przedszkola Publicznego nr 1 we Frysztaku


 1. Dzieci do przedszkola winny być przyprowadzane  i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inną pełnoletnią osobę, pisemnie przez nich upoważnioną, zapewniającą bezpieczeństwo.
 2. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer dowodu tożsamości. Upoważnienie ważne jest przez jeden rok szkolny, bądź na okres wyznaczony przez rodziców w danym roku szkolnym.
 3. Osoby upoważnione w każdym przypadku przyprowadzają  i odbierają dzieci bezpośrednio od nauczycielki danego oddziału. W każdym innym przypadku przedszkole nie podejmuje odpowiedzialności za dzieci. Osoby upoważnione  mogą odebrać dziecko po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.
 4. Od chwili wyjścia dziecka z sali zabaw/zajęć, na wezwanie rodziców (prawnych opiekunów), osób upoważnionych do odbioru, odpowiedzialność za odbierane dziecko przejmują rodzice (prawni opiekunowie), osoby upoważnione do odbioru.
 5. Podczas odbierania dzieci z ogrodu przedszkolnego, odpowiedzialność za odbierane dziecko przejmują rodzice (prawni opiekunowie), osoby upoważnione do odbioru, od chwili wezwania dziecka przez nauczyciela, rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione do odbioru. Rodzice (prawni opiekunowie), osoby upoważnione do odbioru pozostający dłużej w ogrodzie przedszkolnym ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego  z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, prawny opiekun, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi ( prawnemu opiekunowi), osobie  upoważnionej, nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
 8. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola zgodnie z Deklaracją wypełnioną podczas zapisu dziecka do przedszkola, ze względów organizacyjnych do godziny 8:30 z uwzględnieniem warunków określonych poniżej.
 9. Z powodów organizacyjnych (podawanie posiłku od godz. 8:30 oraz prowadzenie zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą od godz. 9:00), a także ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, w przypadku późniejszej godziny przyjścia rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek poinformować o tym fakcie nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz. 8:30.
 10. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się w godzinach 12:30 – 13:00 dla dzieci przebywających w przedszkolu do godz. 13:00. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dzieci  z  przedszkola zgodnie z Deklaracją wypełnioną podczas zapisu dziecka do przedszkola! Nieprzestrzeganie w/w godzin spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę.
 11. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia przedszkola (czyli do godz. 16.00)  nauczyciel powinien  niezwłocznie  powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
 12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel powiadamia dyrektora o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o  niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Strona główna O nas Grupy Galeria Kącik dla rodziców Kontakt